Mẫu Giấy đề nghị sang tên hợp đồng mua bán điện

Mẫu Giấy đề nghị sang tên hợp đồng mua bán điện

Mẫu Giấy đề nghị sang tên hợp đồng mua bán điện

Mẫu Giấy đề nghị sang tên hợp đồng mua bán điện

Mẫu Giấy đề nghị sang tên hợp đồng mua bán điện
Mẫu Giấy đề nghị sang tên hợp đồng mua bán điện
Trang chủ / Tin tức / Mẫu Giấy đề nghị sang tên hợp đồng mua bán điện

Mẫu Giấy đề nghị sang tên hợp đồng mua bán điện

Năng lượng mặt trời Việt Nhật xin giới thiệu tới các bạn Mẫu giấy đề nghị thay đổi thông tin hợp đồng mua bán điện. Đây là mẫu dùng để đề nghị lên điện lực nhằm thay đổi: Họ tên, địa chỉ, mục đích sử dụng.... ghi trên hợp đồng. 

Nội dung của Mẫu giấy đề nghị thay đổi thông tin hợp đồng mua bán điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Kính gửi: Điện lực …………………….

Phần bên mua điện ghi:

Tên tổ chức/cá nhân:………….……………………………………………………

Trong HĐMBĐ số: .............................……………………………………………..

Mã khách hàng:….....................……………………………………………………

Đang sử dụng điện tại địa chỉ………………………………………………………

Đề nghị Điện lực…. …………….đồng ý thay đổi thông tin trong HĐMBĐ giữa hai bên đã ký kết với những thông tin thay đổi như sau:

- Sang tên hợp đồng mua bán điện......... Đổi địa chỉ trên hợp đồng..........Khác

Lý do (nếu có): ………………………………………………………………………

Cụ thể về thông tin thay đổi như sau: (khách hàng ghi)

  • Họ tên: ……………….........................................................……........………...
  • Địa chỉ: ………............................................................................……………...
  • Khác: ...................................................................................................................
  • Mục đích sử dụng điện :

..........Sinh hoạt.........Sản xuất..........Kinh doanh dịch vụ.........Cơ quan

Mọi sự khiếu nại liên quan đến việc đề nghị thay đổi hợp đồng, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

…………, ngày….tháng…..năm……

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phần bên bán điện ghi:

Tình trạng sử dụng điện:

.........Không còn nợ......Còn nợ kỳ….../....., số tiền là:.......................đồng.

..........Không VPSD..........Vi phạm HĐMBĐ chưa giải quyết xong.

.........................ngày......./......../...........

Ý kiến của Nhân viên phụ trách (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy đề nghị thay đổi thông tin hợp đồng mua bán điện

Bài viết khác

Close
sản phẩm mới đã được thêm vào giỏ hàng của bạn
Giỏ hàng của tôi
( sản phẩm)
Tạm tính
Tổng tiền (Tổng số tiền thanh toán):
Tiếp tục mua hàng
Đặt hàng

0973 858 307